ה'עב
! רקי םע םכיילע הכרבהו םולשה

. הזה רתאה תרטמו הכרדהה ירועש ןיינע תא היעטה אללו בטיה ריהבהל ינוצר

. דבלב תמאה ךרדל קבדה רתא והז .1
הבותכה , םיהולא ךרד איהש תמאה ךרד תא םדא ףא לע הפוכ וא תצלאמ ינא ןיא .2
. ילש האצמה הזיא אלו , הרותב
. המדאה ינפ לע וייח רופישו ומצע םדאה ןעמל , אלא , ינעמל להק תשפחמ ינא ןיא .3
. דבלב םכליבשבו םכנעמל הצור ינא , יל ץוחנה תא שי יל , תימצע תולדג וא המצוע תשקבמ ינא ןיא .4
-: ןיבהל בושח , הכרדהה ירועש ןיינעב .5
. היפוסוליפ ירועש הלא ןיא
ןוכנ בושחל ךיא םידמל ןאכ , תוישיאה םכייתונבה וא םכיתונויער לע םינחבנ אל ןאכ םתא
. ןוכנ רוחבלו תוהזל תנמ לע , הנוכנה תיווזהמ תוארלו
. תונבהב תלוזה תא תועטמו תועטומה תובוגתה ךרד טלבתהל ךרוצ ןיא
םיכרע שי ,עמתשמ ןאכמ , תמאה ךרד , איהו דבלב תחא ךרד ןאכ שי , םיטביה הברה ןאכ ןיא
, תיטרפ וא תיתרבח ןיב םיהולא יכרד יפל תונבה ןאכ שי , םיהולא לש הכרדהה יכרד יפל
, .... דועו , תונרשפ םש ןיא ץמאל וניילע הבוחש תודימ ןאכ שי , ןהמ זוזל ןיאש תונורקע ןאכ שי
. הז רתא ץמאי יונישב הצורה לכ ישפוח רתא והז ןכל
התא וא םדא ינבש ראותה המ הנשמ אל , וינעו עונצ םע ונלוכ שי ןאכ , יממ רתוי ימ תורחת ןאכ ןיא
תובוגתמ םיעגפנה םישנאל םוקמ ןאכ ןיא , תונצקועו תולדגל םוקמ ןאכ ןיא , הזה םלועה יכרדב תגשה
הלבקלו תרוקיבל חותפ תויהל הבוח ,ךיתויועט םה המ תמאב דמלת אל םלועלש ינפמ םורופה ישנא לש
.תישיא העיגפב אלו הבהאב
הב בותכהו היווהה לכ תא סורגל הבוח , הז רתאב תויהלו דומלל םדאה ןוצר םא רתויב בושחה
. םירועישה תדימל ינפל
דדחלו דומלל ךכ רחא קרו אל וא הצמאל ךנוצר םא תישפוח הריחבב טילחהלו ךרדה תא ןיבהל בושח
. טרפכ ךייח יבגלו ללכב םייחה יבגל ךלש ךתבישח תא
. תויטמרדו רתי תונשגרל םוקמ ןאכ ןיא
. ללכב הרבחכו טרפכ םדאל תוצוחנה תודבוע ןאכ שי
, ןיינעה שארב םה הנופה תבוטש , תויניינע תויתילכת תויתדבוע םה םימורופבש רתאה תובוגת
. תמאה ךרדב לגרומ אלה םדאה ינייעב םיטוב ועמשיי ילוא םירבדה , תרחא אלו
. תמאה ךרדכ ןוכנה םוקמהמ לבא הנבה םימחר תלוזב תובשחתהל םוקמ ןאכ שי .אי
, דבלב הנומאב ןיינע ןאכ שי , "הבושתב הרזח" וא תד לש ןיינע ןאכ ןיא , בל ומיש אנא .בי


לבקל חותפהו ןיבמה ירשא
םיבוט םייחל תכרבמו תבהוא

הביבח תב ירא-בל הנליא